Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Fastpak.pl

  zadzwoń: 537 431 431

Aktualności

Opłata za pusty podjazd kuriera...

  Wprowadzona została opłata za pusty podjazd kuriera.   Pusty podjazd — przyjazd kuriera po złożeniu zlecenia gdy przesyłka nie jest jeszcze gotowa do wydania lub rezygnacja z usługi po przyjeździe kuriera.  Opłata za pusty podjazd kuriera wynosi 12,30 zł brutto.  

Zmiana cennika przesyłek...

Od dnia 24-07-2018 cennik wysyłek ulega zmianie. Szczegółwy w zakładce CENNIK

Regulamin

 

Regulamin poniżej oznacza zasady świadczenia usług przesyłek krajowych w ramach Serwisu fastpak.pl prowadzonego przez AGDtechnik.

 

§1
Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych Serwisu yahokurier.pl, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewnia również wszystkim zarejestrowanym Zleceniodawcom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.


§2
Postanowienia ogólne


Nadający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca wykonanie usługi przewozu lub usługi pocztowej może nim być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę Kurierowi w celu wykonania usługi.

Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej usługi.

AGDtechnik, fastpak.pl - AGDtechnik z siedzibą w Lubsku, NIP 9281957006, REGON 080065299 świadczące pośrednictwo w usługach przewozu przesyłek, w tym usług pocztwowych.

Kurier – podwykonawca przyjmujący przesyłkę do systemu od Nadawcy oraz doręczający ją do Odbiorcy.

List Przewozowy, Etykieta – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o Usługę przewozową lub pocztową i doręczenia przesyłki.

DHL Express – spółka DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 47237, kapitał zakładowy 21.892.500 PLN, NIP 527-00-22-391, świadcząca usługi przewozu przesyłek, w tym usługi pocztowe.

Dotpay - Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł. Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790 świadczący usługi związane z bezpiecznymi płatnościami przez internet.

Cennik – dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.

Usługa przewozowa– Usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek.

Usługa pocztowa – Usługa polegająca na odbiorze, przewozie i doręczeniu przesyłek, niestanowiąca Usługi przewozowej (korespondencja).

 

Pamiętaj akceptując regulamin Serwisu yahokurier.pl akceptujesz również:

 

Sposoby prawidłowego pakowania przesyłek

Regulamin i ogólne warunki świadczenia usług - Kuriera DHL

Cennik detaliczny - Kuriera DHL

Cennik serwisu fastpak.pl

Protokół reklamacji

Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci DHL Express to:

 • Zwierzęta, ryby, ptaki (żywe)
 • Ludzkie szczątki lub prochy
 • Sztaby (dowolnych drogocennych metali)
 • Gotówka (banknoty, monety)
 • Kamienie szlachetne luzem
 • Pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchowe
 • Imitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji
 • Towary nielegalne
 • Antyki, dzieła sztuki
 • Banderole/naklejki celne
 • Papierosy
 • Towary niebezpieczne
 • Części broni palnej
 • Futra i kość słoniowa
 • Biżuteria, zegarki oraz przedmioty sporządzone ze szlachetnych metali
 • Dokumenty zbywalne na okaziciela (przypominające gotówkę i inne)
 • Broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki

§3
Świadczone usługi


1. AGDtechnik za pomocą fastpak.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa za wynagrodzeniem świadczy usługi związane z przewozem przesyłek.

2. AGDtechnik zleca Kurierowi wykonanie usługi kurierskiej wskazanej przez Nadającego.

3. AGDtechnik udostępnia wszystkie dodatkowe mechanizmy i moduły na stronie fastpak.pl.


§4
Zobowiązania Nadającego


1. Nadający zobowiązuje się do zapłaty AGDtechnik wynagrodzenia wynikającego z Cennika na stronie.

2. Przekazaniu przesyłki Kurierowi we wskazanym w zamówieniu lokalu. W celu ewentualnych reklamacji czytelnie podpisana Etykieta lub List przewozowy przez Kuriera po odebraniu przesyłki będzie niezbędna.

3. Przekaże Kurierowi wcześniej wydrukowaną Etykietę lub/i List przewozowy podczas odbioru przesyłki.

4. Przesyłka musi zostać właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi przez AGDtechnik - zasadami pakowania.

5. Przesyłka nie będzie zawierała - przedmiotów zabronionych.

6. Nadający powiadomi Odbiorcę o zapewnieniu odpowiednich narzędzi czy osób potrzebnych do rozładunku jeśli jest to konieczne do przyjęcia planowanej przesyłki.

7. Nadający przekaże informację Odbiorcy, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej przesyłki zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu szkody w obecności Kuriera, który powinien czytelnie podpisać List przewozowy lub/i Etykietę wraz z Odbiorcą.

8. Nadający, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§5
Zakres odpowiedzialności AGDtechnik


1. AGDtechnik jest odpowiedzialne za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia przez Nadającego ale może nie ponosić winy w ich wyborze.

2. Nadający dokonuje wyboru Kuriera w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo , któremu ma zostać zlecona usługa kurierska jednocześnie wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność AGDtechnik za winę w wyborze, o ile ta usługa zostanie wykonana przez wybranego przez Nadającego Kuriera.

3. AGDtechnik nie jest odpowiedzialny za ubytek w przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach w przypadku ich braku granic zwyczajowo przyjętych.

4. AGDtechnik nie ponosi odpowiedzialność za utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

5. Integralną częścią niniejszego regulaminu są postanowienia regulaminów Kuriera DHL i wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte ograniczają również AGDtechnik w granicach obowiązującego prawa.


§6
Realizacja zamówienia


1. Serwis przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 w przypadku Kuriera DHL mogą być zrealizowane tego samego dnia roboczego chyba, że zostaną złożone po wyznaczonej godzinie oraz w dni nie robocze lub soboty i niedziele w takim wypadku powinny być realizowane następnego dnia roboczego.

3. Dane wypełniane przez Nadającego takie jak waga, wymiary oraz zawartość przesyłki muszą być zgodne z prawdą.

4. Przesyłka musi zostać właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi przez AGDtechnik - zasadami pakowania.

5. Po opłaceniu usługi przez Nadającego AGDtechnik bezzwłocznie powiadomi danego Kuriera o konieczności odbioru przesyłki.

6. Po opłaceniu usługi przez Nadającego AGDtechnik udostępnia komplet dokumentów do druku w postaci elektronicznej.

7. Kurier ma prawo zażądać otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia jej zawartości aby potwierdzić informacje zawarte na liście przewozowym lub etykiecie może również odmówić jej przyjęcia w przypadku niezgodniości.

8. Podczas wypełniania zamówienia Nadający może zamówić usługę dodatkową, którą jest powiadomienie o zmianach statusu przesyłki dla Odbiorcy lub/i Nadawcy po wcześniejszym podaniu adresów e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej albo podaniu numerów telefonów komórkowych za pośrednictwem wiadomości SMS.


§7
Odbiór i doręczanie przesyłki


1. Godziny odbioru przesyłki

a) Odbiory przesylek dokonywane są w dni robocze o ile nie ustalono inaczej, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00.

2. Niezbędne dokumenty w dniu odbioru przesyłki:

a) Wydrukowany List przewozowy lub/i etykieta niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Nadającemu w formie elektronicznej do wydruku za pośrednictwem poczty email.

3. Poprawne oznaczenie zawartości przesyłki:

a) Przesyłki w siedzibie danego Kuriera zostaną dokładnie zweryfikowane z informacjami podanymi przy zamówieniu. W przypadku niezgodności parametrów przesyłki z tymi zdefiniowanymi w zamówieniu, gdy taka przesyłka będzie możliwa do doręczenia Odbiorcy, Nadawca zobowiązany będzie do opłacenia faktury VAT wygenerowanej przez serwis za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera.

4. Przekazanie przesyłki Kurierowi

a) Nieobecność osoby odpowiedzialnej do wysyłki lub nie przygotowanie przesyłki do Nadania przez Nadajacego skutkuje nieodebraniem jej przez Kuriera. Nadający może prosić AGDtechnik o kolejną próbę podjęcia przesyłki. Nadający zobowiązany będzie do opłacenia faktury VAT wygenerowanej przez serwis za dodatkowe opłaty z tym związane, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera.

b) Zwroty lub nadpłaty dokonywane będą przez AGDtechnik poprzez przelanie podlegających środków na wskazane przez Nadającego konto bankowe.

5. Doręczanie przesyłek

a) Doręczanie przesyłek określają regulaminy usług poszczególnych Kurierów.

6. Odebranie przesyłki od Kuriera

a) Brak możliwości doręczenia przesyłki do Odbiorcy skutkuje zwrotem do Nadawcy ale po opłaceniu przez Nadającego opłaty za zwrot zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera na tej podstawie Nadający zobowiązany będzie do opłacenia faktury VAT wygenerowanej przez serwis. Postępowanie z przesyłkami nieodebranymi określają również regulaminy poszczególnych Kurierów.


§8
Przesyłki pobraniowe


1. W przypadku opcji pobrania gotówki przy odbiorze przesyłki obowiązują limity kwot pobieranych od Odbiorcy w ciągu jednego dnia zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) Kurier DHL ogranicza kwotę – 11 000 PLN pobranie należności przyjmowane jest tylko i wyłącznie w gotówce,

2. W przypadku usługi Kuriera DHL płatność za pobranie musi zostać uregulowana gotówką kurierowi do wartości 5.500 PLN zaś w terminalu DHL do wartości 11.000 PLN lub przedpłacona przelewem na wskazane konto DHL Express, jeśli będzie miała wyższa wartość.

3. W przypadku, kiedy przesyłka ze zleceniem pobrania nie może być doręczona, lub nie można uzyskać płatności za przesyłkę. AGDtechnik zgodnie z prawem otrzymuje wynagrodzenie jak za przesyłkę doręczoną. W przypadku braku możliwości doręczenia przez Kuriera takiej przesyłki Nadawca będzie poinformowany o tym przez AGDtechnik w celu dalszych dyspozycji , a w przypadku ich braku zostanie ona zwrócona do Nadawcy na jego koszt zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera.

4. Zwrot kwoty pobrania trwa do 10dni roboczych od doręczenia przesyłki Nadawca w tym przypadku podczas rejestracji Nadający musi podać numer konta, na które zwrot środków ma być dokonany.

5. Przesyłki pobraniowe w przypadku Kuriera DHL obligatoryjnie zgodnie z Cennikiem podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu do kwoty 50 000 PLN.


§9
Płatność i rachunek


1. AGDtechnik za usługę pobiera wartość wynikającą z Cennika, po przez dokonanie płatności przez Nadającego za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych Dotpay.

2. Nadający wyraża zgodę na otrzymanie rachunku w postaci faktury VAT bez podpisu drogą elektroniczną na adres mailowy podany podczas zamówienia.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są przez centrum rozliczeniowego Dotpay.

 


§10
Reklamacje


1. Nadający ma prawo zgłosić reklamację do AGDtechnik za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone w odpowiednim terminie i zawierać dokumenty:

a) W przypadku brak realizacji zamówienia lub opóźnienie doręczenia przesyłki należy zgłosić do 14 dni od daty jej Nadania. Niezbędne dokumenty:

- wypełniony czytelnie protokół reklamacyjny,

- oryginał etykiety lub Listu przewozowego,

- fakturę VAT wystawioną przez AGDtechnik jako dowód opłaty reklamowanej usługi,

b) W przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki należy zgłosić do 5 dni od daty jej odbioru. Do przeprowadzenia tej reklamacji oprócz trzech dokumentów wymienionych wyżej niezbędne będą dodatkowo:

- kopia spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera protokołu reklamacyjnego,

- udokumentowaną kwotę roszczenia w postaci rachunków czy faktury VAT bądź dokumentu prawnego określającego wartość przesyłanego przedmiotu,

- wykaz załączonych dokumentów do protokołu reklamacyjnego.

3. Nadawcy oraz Odbiorcy przysługuje prawo w myśli ustawy prawa pocztowego i przewozowego złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

4. Przedawnienie składania reklamacji mija rok od zawartej umowy ten termin zaczyna biec w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki od daty odbioru przesyłki, a w przypadku utraty przesyłki lub opóźnieniem dostarczenia od daty planowanego dostarczenia w wypadkach, których nie wymieniono od daty wykonania zlecenia.

5. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres:

AGDtechnik
Emilii Plater 7A
68-300 Lubsko


§11
Postanowienia końcowe


Niniejszy regulamin obowiązuje w dniu złożenia zamówienia, a dokonywane zmiany regulaminu przez AGDtechnik nie są skuteczne wobec zamówień złożonych przed jego zmianą, chyba że obydwie strony wyrażą na to zgodę.